AGENDA

JEvents Agenda

Me A Belgian My Mother A Ghanaian , 20 feb 2018, 10:00 - , CC Ter Vesten

PRÊT-A-AIMER / Aicha Cissé, 22 feb 2018, 20:00 - , Stadsmagazijn Antwerpen

PRÊT-A-AIMER / Aicha Cissé, 01 mrt 2018, 20:15 - , De Warande - Kuub

GENDERLESS - Maryam K. Hedayat, 01 mrt 2018, 20:30 - , CC Berchem

PRÊT-À-AIMER / Aicha Cissé, 13 mrt 2018, 00:00, BOZAR - Brussel

Dying For life - Theater, 15 mrt 2018, 20:15 - , Nova

Ga naar boven